با چراغ در آينه‌هاي قناس: ادبيات نمايشي رمانتيسيسم و تئاتر پسا-مدرن

با چراغ در آينه‌هاي قناس: ادبيات نمايشي رمانتيسيسم و تئاتر پسا-مدرن
نویسنده: 
بهزاد قادري
ناشر: 
قطره
تاریخ انتشار: 
١٣٨٤
شهر محل نشر: 
تهران