ورزش = فوتبال به توان ٣ (مجموعه مقالات)

ورزش = فوتبال به توان ٣ (مجموعه مقالات)
نویسنده: 
بهزاد قادري
ناشر: 
نغمه زندگي
تاریخ انتشار: 
١٣٨٧
شهر محل نشر: 
تهران