شش گفتار پيرامون ترجمه‌ي متون ادبي

شش گفتار پيرامون ترجمه‌ي متون ادبي
نویسنده: 
بهزاد قادري
ناشر: 
انتشارات دانشگاه شهيد باهنر كرمان
تاریخ انتشار: 
١٣٨٢
شهر محل نشر: 
كرمان