نام من آرام است

نام من آرام است
نویسنده: 
ويليام سارويان
مترجم: 
بهزاد قادري
ناشر: 
سپيده سحر
تاریخ انتشار: 
١٣٨١
شهر محل نشر: 
تهران