ايبسن: آرمانشهر و «آشوب»

ايبسن: آرمانشهر و «آشوب»
نویسنده: 
بهزاد قادري
ناشر: 
نشر پرسش
تاریخ انتشار: 
١٣٨٦
شهر محل نشر: 
آبادان