کتاب‌های ترجمه‌شده

ماري استوارت

نویسنده: 
يوهان كريستف فردريش فون شيلر
مترجم: 
بهزاد قادري
ناشر: 
سپيده سحر
تاریخ انتشار: 
١٣٨١
شهر محل نشر: 
تهران

ماركوپولي

نویسنده: 
يوجين اونيل
مترجم: 
بهزاد قادري، يدالله آقاعباسي
ناشر: 
سپيده سحر
تاریخ انتشار: 
١٣٧٩
شهر محل نشر: 
تهران

جان گابريل بوركمان

نویسنده: 
هنريك ايبسن
مترجم: 
بهزاد قادري
ناشر: 
نغمه زندگي
تاریخ انتشار: 
١٣٨٧
شهر محل نشر: 
تهران

احمق

نویسنده: 
ادوارد باند
مترجم: 
بهزاد قادري، يدالله آقاعباسي
ناشر: 
سپيده سحر
تاریخ انتشار: 
١٣٨٠
شهر محل نشر: 
تهران

خاندان چنچي

نویسنده: 
پرسي بيشي شلي
مترجم: 
بهزاد قادري
ناشر: 
سپيده سحر
تاریخ انتشار: 
١٣٨٠
شهر محل نشر: 
تهران

سالار زنان

نویسنده: 
كاريل چرچيل
مترجم: 
بهزاد قادري
ناشر: 
سپيده سحر
تاریخ انتشار: 
١٣٨٠
شهر محل نشر: 
تهران

رسمرسهلم، وقتي ما مردگان سر برداريم

نویسنده: 
هنريك ايبسن
مترجم: 
بهزاد قادري
ناشر: 
نسل قلم - آثار
تاریخ انتشار: 
١٣٧٦
شهر محل نشر: 
تهران

پرگنت

نویسنده: 
هنريك ايبسن
مترجم: 
بهزاد قادري
ناشر: 
قطره
تاریخ انتشار: 
١٣٩٠
شهر محل نشر: 
تهران
ویرایش: 
ويرايش دوم

نخستين آدم

نویسنده: 
يوجين اونيل
مترجم: 
بهزاد قادري
ناشر: 
نغمه زندگي
تاریخ انتشار: 
١٣٨٧
شهر محل نشر: 
تهران

گوريل پشمالو

نویسنده: 
يوجين اونيل
مترجم: 
بهزاد قادري
ناشر: 
نغمه زندگي
تاریخ انتشار: 
١٣٨٧
شهر محل نشر: 
تهران
ویرایش: 
ويرايش دوم
همزمانی محتوا