کتاب‌های نوشته‌شده

ايبسن: آرمانشهر و «آشوب»

نویسنده: 
بهزاد قادري
ناشر: 
نشر پرسش
تاریخ انتشار: 
١٣٨٦
شهر محل نشر: 
آبادان

Theaters of the Mind: Revolutions and British Drama

نویسنده: 
بهزاد قادري
ناشر: 
بحري
تاریخ انتشار: 
٢٠٠٢ ميلادي
شهر محل نشر: 
دهلي نو

شش گفتار پيرامون ترجمه‌ي متون ادبي

نویسنده: 
بهزاد قادري
ناشر: 
انتشارات دانشگاه شهيد باهنر كرمان
تاریخ انتشار: 
١٣٨٢
شهر محل نشر: 
كرمان

ورزش = فوتبال به توان ٣ (مجموعه مقالات)

نویسنده: 
بهزاد قادري
ناشر: 
نغمه زندگي
تاریخ انتشار: 
١٣٨٧
شهر محل نشر: 
تهران

با چراغ در آينه‌هاي قناس: ادبيات نمايشي رمانتيسيسم و تئاتر پسا-مدرن

نویسنده: 
بهزاد قادري
ناشر: 
قطره
تاریخ انتشار: 
١٣٨٤
شهر محل نشر: 
تهران

چشم‌انداز ادبيات نمايشي: گذر از ارسطو به پسامدرنيسم و پسااستعمار

نویسنده: 
بهزاد قادري
ناشر: 
نشر پرسش
تاریخ انتشار: 
١٣٩٠
شهر محل نشر: 
تهران
ویرایش: 
ويرايش دوم
همزمانی محتوا