نبوغ در بازار معرفت شناسي و ادبيات نمايشي: شِفِر و باند