دو دیدی و چند آوایی: حافظ و افق های فرهنگی بایرن و گوته