بایرون خودش را «شاعر پارسی» می دانست - منتشر شده در کتاب هفته