بایرون خود را «شاعر پارسی» می دانست - پیش از انتشار به همراه یادداشت بهزاد قادری