با چراغ در آينه‌هاي قناس: ادبيات نمايشي رمانتيسيسم و تئاتر پسا-مدرن