اطلس جهان شلاي استيفنسن بهزاد قادري، مريم بالازاده
مرد يخين مي‌آيد يوجين اونيل بهزاد قادري، يدالله آقاعباسي
نام من آرام است ويليام سارويان بهزاد قادري
گوريل پشمالو يوجين اونيل بهزاد قادري
نخستين آدم يوجين اونيل بهزاد قادري
پرگنت هنريك ايبسن بهزاد قادري
رسمرسهلم، وقتي ما مردگان سر برداريم هنريك ايبسن بهزاد قادري
Theaters of the Mind: Revolutions and British Drama بهزاد قادري
سالار زنان كاريل چرچيل بهزاد قادري
خاندان چنچي پرسي بيشي شلي بهزاد قادري