ترجمه شعر و حفظ امانت بهزاد قادري
بایرون خودش را «شاعر پارسی» می دانست - منتشر شده در کتاب هفته کورش شیوا - بهزاد قادری
بایرون خود را «شاعر پارسی» می دانست - پیش از انتشار به همراه یادداشت بهزاد قادری کورش شیوا-بهزاد قادری
بادکنک سفید: خلاقیت و دو دلی بهزاد قادری
مقدمه کتاب ضرورت تئاتر بهزاد قادری